Fejlesztés és Finanszírozás 2009/4. szám

Kehl Dániel - Sipos Béla

Az egy főre jutó GDP változásának lehetséges hatásai

- Kivonat -

JEL C-51

Az elemzések alapján megállapíthatjuk azt, hogy az egy főre jutó GDP és a vizsgálatba bevont mutatók között a legtöbb esetben kimutatható kapcsolat, és sikerült elemzésre alkalmas regressziós függvényeket becsülnünk. Mindegyik esetben a modell globális tesztje F-próba alapján megfelelő volt, vagyis elvetettük azt a nullhipotézist, hogy az y és x kapcsolatát jellemző regressziós paraméter értéke nulla, és így az alternatív hipotézist fogadtuk el, tehát azt, hogy a paraméterek nullától különböznek. A teljes adatállományra iterációs eljárással végeztünk logisztikus regressziószámítást, de homoszkedasztikus modellt csak a férfiak és nők születéskor várható élettartama és az egy főre jutó GDP esetében nyertünk. Ha a logisztikus regresszió-számításokat a 10 ezer dollár/főnél kisebb adatokra végeztük el, az mindegyik esetben homoszkedasztikus modellt eredményezett. A heteroszkedaszticitás tesztje több esetben igazolta az adatállomány megosztásának indokoltságát.

Módszertani szempontból több tanulsággal is szolgál a tanulmány. A modellezési eredmények alapján szinte kivétel nélkül valamennyi mutató esetében bizonyítható, hogy az egész adatsorra történő illesztés nem megfelelő modellt eredményez. Az adatsorok több (tanulmányunkban két) részre történő bontásával a modellezés eredménye jóval kedvezőbb képet nyújt(hat). Jelen tanulmányunkban nem volt célunk sem a vizsgált változók, sem a GDP többváltozós modellel történő előrejelzése, az azonban az eredmények alapján látható, hogy a többváltozós regresszió alapvető feltevései (pl. az eredményváltozó lineáris kapcsolata valamennyi magyarázó változóval, hogy csak a legalapvetőbbet említsük) legtöbbször nem állnak fent.


Kehl Dániel, egyetemi tanársegéd (Pécsi Tudományegyetem)
Sipos Béla, az MTA doktora, egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem)

A folyóirat cikkeinek lehívási, megvásárlási lehetősége kialakítás alatt van. Addig is, ha valamely cikket teljes terjedelemben el kívánja olvasni, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Fejlesztés és Finanszírozás/Development and Finance szerkesztőségével az edit@ffdf.hu e-mail címen. Köszönjük megértését.